Mở trang:  Đăng nhập
 

Chọn mã nhúng vChat:
 
Để duy trì rao tự động, cần mở trang đặt mã nhúng JS (nên mở trước )
Nội dung tin tự động của bạn


Tin tự động được lấy ngẫu nhiên, rao trên vChat.
Ghi chú: Cần đặt mã nhúng vChat vào website của bạn, để kích hoạt rao tự động.