ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG VIETANSOFT

Trang chủ

Cảm ơn bạn đã lựa chọn vietansoft!

A. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

1. Mối quan hệ của bạn với vietansoft

1.1 Việc bạn sử dụng các hàng hóa, phần mềm, dịch vụ và trang web của vietansoft (được gọi chung là “Các dịch vụ” trong văn bản này và loại trừ bất kỳ dịch vụ nào cung cấp cho bạn bởi vietansoft theo một thỏa thuận bằng văn bản riêng biệt) phải chịu các điều khoản của một thỏa thuận pháp lý giữa bạn và vietansoft. “vietansoft” bao gồm vietansoft.com.vn và VIETANSOFT.COM. Văn bản này giải thích việc thỏa thuận đó được tạo nên như thế nào, và trình bày một vài điều khoản của thỏa thuận đó.

1.2 Mặt khác là trừ khi đã thỏa thuận bằng văn bản với vietansoft, thỏa thuận của bạn với vietansoft sẽ luôn bao gồm tối thiểu các điều khoản và điều kiện được trình bày trong văn bản này. Những điều này được nhắc đến bên dưới là “Các điều khoản Chung”.

1.3 Sự thỏa thuận của bạn với vietansoft cũng sẽ bao gồm các điều khoản của bất kỳ Thông báo pháp lý nào có thể áp dụng cho Các dịch vụ, bổ sung cho Các điều khoản chung. Tất cả các điều này được nhắc đến bên dưới là “Các điều khoản Thêm”. Khi Các điều khoản Thêm áp dụng cho một dịch vụ, Những điều này sẽ có thể truy cập được để cho bạn đọc hoặc là bên trong, hoặc là thông qua việc bạn sử dụng, dịch vụ đó.

1.4 Các điều khoản Chung, cùng với Các điều khoản Thêm, hình thành một thỏa thuận ràng buộc mang tính pháp lý giữa bạn và vietansoft liên quan đến việc bạn sử dụng Các dịch vụ. Quan trọng là bạn bỏ thời gian để đọc chúng cẩn thận. Nói chung, thỏa thuận pháp lý này được nhắc đến bên dưới là “Các điều khoản”.

1.5 Nếu có bất kỳ mâu thuẩn nào giữa cái mà Các điều khoản Thêm nói và cái mà Các điều khoản Chung nói, thì Các điều khoản Thêm có hiệu lực cao hơn liên quan đến Dịch vụ đó.

2. Chấp nhận Các điều khoản

2.1 Để sử dụng dịch vụ, bạn trước tiên phải đồng ý Các điều khoản. Bạn không được sử dụng Các dịch vụ nếu bạn không chấp nhận Các điều khoản.

2.2 Bạn có thể chấp nhận Các điều khoản bằng cách:

(A) nhấp chấp nhận hoặc đồng ý Các điều khoản, khi tùy chọn này được làm cho sẵn có với bạn bởi vietansoft trong giao diện người dùng của bất kỳ dịch vụ nào; hoặc

(B) bằng cách thực tế sử dụng Các dịch vụ. Trong trường hợp này, bạn hiểu và đồng ý rằng vietansoft sẽ coi việc bạn sử dụng Các dịch vụ là sự chấp nhận Các điều khoản từ thời điểm đó trở đi.

2.3 Bạn không được sử dụng Các dịch vụ và không được chấp nhận Các điều khoản nếu

(a) bạn không đủ tuổi pháp lý để hình thành một hợp đồng ràng buộc với vietansoft, hoặc

(b) bạn là một người bị cấm nhận Các dịch vụ theo pháp luật Việt Nam hoặc bất kỳ quốc gia nào khác bao gồm quốc gia bạn đang cư trú hoặc nơi bạn đang sử dụng Các dịch vụ.

3. Ngôn ngữ Các điều khoản

3.1 Khi vietansoft đã cung cấp cho bạn một bản dịch của phiên bản tiếng Việt của Các điều khoản, thì bạn đồng ý rằng bản dịch được cung cấp chỉ nhằm sự thuận tiện của bạn và rằng phiên bản tiếng Việt của Các điều khoản sẽ chi phối mối quan hệ của bạn với vietansoft.

3.2 Nếu có bất kỳ mâu thuẩn nào giữa cái mà phiên bản tiếng Việt của Các điều khoản nói và cái mà một bản dịch nói, thì phiên bản tiếng Việt sẽ có hiệu lực cao hơn.

4. Việc cung cấp Các dịch vụ của vietansoft

4.1 vietansoft có các công ty con và các chủ thể pháp lý liên kết. Thỉnh thoảng, những công ty này sẽ cung cấp Các dịch vụ cho bạn nhân danh bản thân vietansoft. Bạn công nhận và đồng ý rằng Các công ty con và Liên kết sẽ được trao quyền cung cấp Các dịch vụ cho bạn.

4.2 vietansoft đang liên tục cải tiến nhằm cung cấp trải nghiệm tốt nhất có thể cho người dùng của mình. Bạn công nhận và đồng ý rằng hình thái và bản chất của Các dịch vụ mà vietansoft cung cấp có thể thay đổi mà không cần thông báo trước cho bạn.

4.3 Như là một phần của việc cải tiến liên tục này, bạn công nhận và đồng ý rằng vietansoft có thể ngừng (vĩnh viễn hoặc tạm thời) cung cấp Các dịch vụ (hoặc bất kỳ tính năng nào bên trong Các dịch vụ) cho bạn hoặc người dùng nói chung tùy theo sự suy xét duy nhất của vietansoft, mà không cần thông báo trước cho bạn. Bạn có thể ngừng sử dụng Các dịch vụ bất cứ lúc nào. Bạn không cần thông báo cụ thể cho vietansoft khi nào bạn ngừng sử dụng Các dịch vụ.

4.4 Bạn công nhận và đồng ý rằng nếu vietansoft vô hiệu hóa việc truy cập đến tài khoản của bạn, thì bạn có thể bị ngăn không cho truy cập Các dịch vụ, các chi tiết tài khoản của bạn hoặc bầt kỳ tập tin hoặc nội dung nào khác chứa trong tài khoản của bạn.

4.5 Bạn công nhận và đồng ý rằng vietansoft hiện đặt ra một giới hạn trên cố định về số lượng chuyển giao bạn có thể gửi hoặc nhận thông qua Các dịch vụ hoặc về số lượng khoảng trống lưu trữ được sử dụng cho việc cung cấp bất kỳ dịch vụ nào, và các giới hạn trên cố định như vậy có thể thay đổi bởi vietansoft bất cứ lúc nào, tùy theo sự suy xét của vietansoft.

5. Việc sử dụng Các dịch vụ của bạn

5.1 Nhằm truy cập một số dịch vụ, bạn có thể được yêu cầu cung cấp thông tin về bạn (như là các chi tiết chứng minh nhân thân hoặc điện thoại liên lạc) như là một phần của tiến trình đăng ký dịch vụ, hoặc như là một phần của việc bạn sử dụng tiếp tục Các dịch vụ. Bạn đồng ý rằng bất kỳ thông tin đăng ký nào bạn trao cho vietansoft sẽ luôn chính xác, đúng đắn và kịp thời.

5.2 Bạn đồng ý sử dụng Các dịch vụ chỉ vì các mục đích được cho phép bởi (a) Các điều khoản và (b) bất kỳ luật, quy định thực định nào hoặc các tập quán được chấp nhận chung hoặc các hướng dẫn trong các phán quyết thích hợp.

5.3 Bạn đồng ý không truy cập (hoặc cố truy cập) bất kỳ Các dịch vụ nào bằng bất kỳ các phương tiện nào khác hơn là thông qua giao diện được cung cấp bởi vietansoft, trừ khi bạn đã được đặc biệt cho phép làm vậy trong một thỏa thuận riêng biệt với vietansoft. Bạn đặc biệt đồng ý không truy cập (hoặc cố truy cập) bất kỳ Các dịch vụ nào thông qua bất kỳ phương tiện tự động hóa nào.

5.4 Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không tiến hành bất kỳ hoạt động nào quấy nhiễu hoặc phá Các dịch vụ (hoặc các máy chủ và mạng kết nối với Các dịch vụ).

5.5 Trừ khi bạn đã được đặc biệt cho phép làm vậy trong một thỏa thuận riêng biệt với vietansoft, bạn đồng ý rằng bạn sẽ không tái sản xuất, nhân bản, sao chép, bán, trao đổi hoặc bán lại Các dịch vụ vì bất kỳ lý do gì.

5.6 Bạn đồng ý rằng bạn duy nhất chịu trách nhiệm về (và rằng vietansoft không có trách nhiệm gì với bạn hoặc với bất kỳ bên thứ ba nào về) bất kỳ sự vi phạm nghĩa vụ nào của bạn theo Các điều khoản và về các hậu quả của bất kỳ sự vi phạm như vậy (bao gồm bất kỳ sự mất mát hoặc thiệt hại nào vietansoft có thể gánh chịu).

6. Bảo mật Các mật khẩu và Tài khoản của bạn

6.1 Bạn đồng ý và hiểu rằng bạn có trách nhiệm về việc duy trì tính bí mật của các mật khẩu liên kết với bất kỳ tài khoản nào bạn sử dụng để truy cập Các dịch vụ.

6.2 Do đó, bạn đồng ý rằng bạn sẽ độc nhất chịu trách nhiệm với vietansoft về tất cả các hoạt động diễn ra dưới danh nghĩa tài khoản của bạn.

7. Tính riêng tư và thông tin cá nhân của bạn

7.1 Bạn đồng ý việc vietansoft có quyền sử dụng các thông tin cá nhân mà bạn cung cấp để thống kê, nghiên cứu thị trường, và các hoạt phát triển dịch vụ của vietansoft. vietansoft không cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào khác, trừ khi có sự yêu cầu của cơ quan pháp luật có thẩm quyền.

7.2 Đối với mỗi dịch vụ, vietansoft có thể có các điều khoản bổ xung về chính sách riêng tư của bạn.

7.3 Bạn đồng ý việc sử dụng dữ liệu của bạn đúng theo các chính sách tính riêng tư của vietansoft.

8. Nội dung trong Các dịch vụ

8.1 Bạn hiểu rằng tất cả thông tin (như là các tập tin dữ liệu, văn bản viết, phần mềm máy tính, âm nhạc, tập tin audio hoặc các âm thanh, video các hoặc các hình ảnh khác) mà bạn có thể truy cập được như là một phần của, hoặc thông qua việc bạn sử dụng, Các dịch vụ đều là trách nhiệm độc nhất của người mà ban đầu tạo ra nội dung như vậy. Tất cả thông tin như vậy được nhắc đến bên dưới là “Nội dung”.

8.2 Bạn nên nhận thức rằng Nội dung được trình bày cho bạn như là một phần của Các dịch vụ, bao gồm không giới hạn các quảng cáo trong Các dịch vụ và Nội dung có tài trợ bên trong Các dịch vụ, có thể được bảo vệ bởi các quyền sở hữu trí tuệ mà được sở hữu bởi các nhà tài trợ hoặc các khách hàng quảng cáo cung cấp Nội dung đó cho vietansoft (hoặc bởi Những người hoặc công ty khác nhân danh họ). Bạn không được chỉnh sửa, cho thuê, khoán, cho vay, bán, phân phối hoặc tạo các hàng hóa phái sinh dựa trên Nội dung này (hoặc toàn bộ hoặc một phần) trừ khi bạn đã được đặc biệt bảo rằng bạn được làm vậy bởi vietansoft hoặc các chủ nhân của Nội dung đó, trong một thỏa thuận riêng biệt.

8.3 vietansoft bảo lưu quyền (nhưng sẽ không có nghĩa vụ) sàng lọc trước, xem xét, đặt cờ, lọc, chỉnh sửa, từ chối hoặc gỡ bỏ bất kỳ hoặc tất cả Nội dung khỏi bất kỳ dịch vụ nào.

8.4 Bạn đồng ý rằng bạn độc nhất chịu trách nhiệm về (và rằng vietansoft không có trách nhiệm gì với bạn hoặc với bên thứ ba về) bất kỳ nội dung nào bạn tạo ra, chuyển giao hoặc hiển thị trong khi đang sử dụng Các dịch vụ và về các hậu quả của hành động của bạn (bao gồm bất kỳ mất mát hoặc thiệt hại nào mà vietansoft có thể gánh chịu) bằng việc làm vậy.

9. Các quyền sở hữu

9.1 Bạn công nhận và đồng ý rằng vietansoft (hoặc Những người cấp phép của vietansoft) sở hữu tất cả quyền, danh hiệu và lợi ích pháp lý trong và đối với Các dịch vụ, bao gồm bất kỳ quyền sở hửu trí tuệ nào tồn tại bên trong Các dịch vụ (bất kể các quyền đó có vô tình được đăng ký hay không, và ở bất cứ đâu trên thế giới các quyền đó có thể tồn tại). Bạn công nhận thêm rằng Các dịch vụ có thể chứa thông tin được chỉ rõ là bí mật bởi vietansoft và rằng bạn sẽ không làm tiết lộ thông tin như vậy mà không có sự ưng thuận trước bằng văn bản của vietansoft.

9.2 Mặt khác là trừ khi bạn đã thỏa thuận bằng văn bản với vietansoft, không có điều gì trong Các điều khoản cho bạn quyền sử dụng bất kỳ các tên thương mại, nhãn hiệu thương mại, nhãn hiệu dịch vụ, biểu trưng, tên miền, và các đặc điểm nhãn hàng đặc trưng nào khác của vietansoft.

9.3 Nếu bạn đã được trao một quyền rõ ràng để sử dụng bất kỳ cái nào trong các đặc điểm nhãn hàng này bằng một thỏa thuận văn bản riêng biệt với vietansoft, thì bạn đồng ý rằng việc bạn sử dụng Những đặc điểm như vậy sẽ tuân thủ với thỏa thuận đó.

9.4 Ngoài giấy phép giới hạn được nêu trong Phần 11 ra, vietansoft công nhận và đồng ý rằng công ty không giành quyền, danh hiệu hoặc lợi ích nào của bạn (hoặc người cấp phép của bạn) theo Các điều khoản này trong hoặc đối với bất kỳ Nội dung nào bạn nộp, đăng, chuyển giao hoặc hiển thị trên, hoặc thông qua, Các dịch vụ, bao gồm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào tồn tại trong Nội dung đó (bất kể các quyền đó có vô tình được đăng ký hay không, và ở bất cứ đâu trên thế giới các quyền đó có thể tồn tại). Mặt khác là trừ khi bạn đã thỏa thuận bằng văn bản với vietansoft, bạn đồng ý rằng bạn chịu trách nhiệm cho việc bảo vệ và bảo đảm hiệu lực các quyền đó và rằng vietansoft không có nghĩa vụ làm điều đó nhân danh bạn.

9.5 Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không gỡ bỏ, che khuất, hoặc thay đổi bất kỳ thông báo quyền sở hữu nào (bao gồm các thông báo bản quyền và nhãn hiệu thương mại) mà có thể gắn với hoặc được chứa bên trong Các dịch vụ.

9.6 Trừ khi bạn được ủy quyền tuyệt đối để làm thế bằng văn bản bởi vietansoft, thì bạn đồng ý rằng trong việc sử dụng Các dịch vụ, bạn sẽ không sử dụng bất kỳ nhãn hiệu thương mại, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại, biểu trương của bất kỳ công ty hoặc tổ chức nào theo cách mà có khả năng hoặc cố ý tạo ra sự nhầm lẫn về chủ nhân hoặc người dùng được ủy quyền của các nhãn hiệu, tên hoặc biểu trưng đó.

10. Giấy phép từ vietansoft

10.1 vietansoft trao cho bạn một giấy phép mang tính cá nhân, khắp thế giới, miễn tiền bản quyền, không chuyển nhượng được và không dành riêng để sử dụng phần mềm được vietansoft cung cấp cho bạn như là một phần của Các dịch vụ được vietansoft cung cấp cho bạn (nhắc đến bên dưới là “Phần mềm”). Giấy phép này nhằm mục đích độc nhất là cho phép bạn sử dụng và tận hưởng lợi ích của Các dịch vụ được cung cấp bởi vietansoft, theo lối được phép theo Các điều khoản.

10.2 Bạn không được (và bạn không được cho phép bất kỳ ai khác) sao chép, chỉnh sửa, tạo ra một hàng hóa phái sinh, mổ xẻ phân tích, biên dịch ngược hoặc nói khác đi là cố trích xuất mã nguồn của Phần mềm hoặc bất kỳ phần nào của nó, trừ khi điều này được ủy quyền tuyệt đối hoặc đòi hỏi bởi pháp luật, hoặc trừ khi bạn đã được đặc biệt bảo rằng bạn có thể làm vậy bởi vietansoft, bằng văn bản.

10.3 Trừ khi vietansoft đã đặc biệt cho phép bạn bằng văn bản để làm thế, thì bạn không được chuyển nhượng (hoặc trao một giấy phép con của) các quyền của bạn trong việc sử dụng Phần mềm, trao một lợi ích bảo mật trong hoặc ngoài các quyền của bạn trong việc sử dụng Phần mềm, hoặc nói khác đi là chuyển giao bất kỳ phần nào của các quyền của bạn trong việc sử dụng Phần mềm.

11. Giấy phép nội dung từ bạn

11.1 Bạn vẫn duy trì bản quyền và bất kỳ quyền nào khác bạn đã giữ trong Nội dung mà bạn nộp, đăng hoặc hiển thị trên hoặc thông qua Các dịch vụ. Bằng cách nộp, đăng hoặc hiển thị nội dung, bạn cho vietansoft một giấy phép vĩnh viễn, không thể thu hồi, khắp thế giới, miễn tiền bản quyền, và không dành riêng để tái sản xuất, phỏng theo, chỉnh sửa, phiên dịch, xuất bản, trình bày công khai, hiển thị công khai và phân phối bất kỳ Nội dung nào mà bạn nộp, đăng hoặc hiển thị trên hoặc thông qua Các dịch vụ. Giấy phép này nhằm mục đích độc nhất là cho phép vietansoft hiển thị, phân phối và quảng cáo Các dịch vụ và có thể bị thu hồi đối với một số dịch vụ như được xác định trong Các điều khoản Thêm của Các dịch vụ đó.

11.2 Bạn đồng ý rằng giấy phép này bao gồm một quyền để vietansoft làm cho Nội dung như vậy sẵn có cho các công ty, tổ chức hoặc cá nhân khác mà vietansoft có quan hệ cho việc cung cấp các dịch vụ bán sỉ, và sử dụng Nội dung như vậy liên quan đến việc cung cấp các dịch vụ đó.

11.3 Bạn hiểu rằng vietansoft, trong khi thực hiện các bước kỹ thuật được đòi hỏi để cung cấp Các dịch vụ cho người dùng của chúng tôi, có thể

(a) chuyển giao hoặc phân phối Nội dung của bạn trên nhiều mạng công cộng khác nhau và nhiều phương tiện truyền thông khác nhau; và

(b) thực hiện Những thay đổi trong Nội dung của bạn khi cần thiết để làm cho Nội dung đó phù hợp và thích nghi với các đòi hỏi kỹ thuật của các mạng, thiết bị, dịch vụ kết nối hoặc phương tiện truyền thông. Bạn đồng ý rằng giấy phép này sẽ cho phép vietansoft thực hiện Những hành động này.

11.4 Bạn xác nhận và bảo đảm với vietansoft rằng bạn có tất cả các quyền, năng lực và thẩm quyền cần thiết để trao giấy phép trên.

12. Các cập nhật phần mềm

12.1 Phần mềm mà bạn sử dụng thỉnh thoảng có thể tự động tải xuống và cài đặt các cập nhật từ vietansoft. Những cập nhật này được thiết kể để cải thiện, tăng cường và phát triển thêm Các dịch vụ và có thể dưới dạng các sửa lỗi, các chức năng tăng cường, các module phần mềm mới và các phiên bản mới hoàn toàn. Bạn đồng ý nhận Những cập nhật như vậy (và cho phép vietansoft cung cấp Những cái này cho bạn) như là một phần của việc bạn sử dụng Các dịch vụ.

13. Kết thúc mối quan hệ của bạn với vietansoft

13.1 Các điều khoản sẽ tiếp tục áp dụng cho đến khi bị chấm dứt hoặc bởi bạn hoặc bởi vietansoft như được trình bày bên dưới.

13.2 Nếu bạn muốn chấm dứt thỏa thuận pháp lý của bạn với vietansoft, bạn có thể làm thế bằng cách

(a) thông báo cho vietansoft bất cứ lúc nào và

(b) đóng các tài khoản của bạn đối với tất cà Các dịch vụ mà bạn sử dụng, khi vietansoft đã làm cho tùy chọn này sẵn có cho bạn. Thông báo của bạn nên được gửi bằng văn bản đến địa chỉ của vietansoft mà được công bố ở đầu Các điều khoản này.

13.3 vietansoft có thể, vào bất cứ lúc nào, chấm dứt thỏa thuận pháp lý của mình với bạn nếu:

(A) bạn đã vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Các điều khoản (hoặc đã hành động với thái độ mà cho thấy rõ ràng rằng bạn không nhằm, hoặc không thể tuân thủ với các điều khoản của Các điều khoản); hoặc

(B) vietansoft được đòi hỏi làm thế bởi pháp luật (ví dụ như khi một điều khoản của Các dịch vụ dành cho bạn thì, hoặc trở nên, không hợp pháp); hoặc

(C) đối tác mà thông qua đó vietansoft đã cung cấp Các dịch vụ cho bạn đã chấm dứt mối quan hệ của mình với vietansoft hoặc ngừng cung cấp Các dịch vụ cho bạn; hoặc

(D) vietansoft sẽ chuyển tiếp sang không cung cấp cấp Các dịch vụ nữa cho người dùng ở quốc gia mà bạn cư trú hoặc nơi mà bạn sử dụng dịch vụ; hoặc

(E) điều khoản của Các dịch vụ dành cho bạn bởi vietansoft thì, theo quan điểm của vietansoft, không có thành tựu thương mại được nữa.

13.4 Không điều gì trong Phần này sẽ ảnh hưởng các quyền của vietansoft liên quan đến điều khoản của Các dịch vụ theo Phần 4 của Các điều khoản.

13.5 Khi Các điều khoản này đi đến chấm dứt, tất cả các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý mà bạn và vietansoft đã được hưởng lợi, phải chịu (hoặc đã tích lũy theo thời gian trong lúc Các điều khoản còn hiệu lực) hoặc được nói rõ là tiếp tục vô hạn định, sẽ không bị ảnh hưởng bởi sự chấm dứt này, và các điều khoản của đoạn 20.7 sẽ tiếp tục áp dụng cho các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm như vậy vô hạn định.

14. SỰ LOẠI TRỪ CÁC BẢO ĐẢM

14.1 KHÔNG ĐIỀU GÌ TRONG CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY, BAO GỒM PHẦN 14 VÀ 15, SẼ LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN SỰ BẢO ĐẢM HOẶC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA VIETANSOFT ĐỐI VỚI CÁC MẤT MÁT MÀ CÓ THỂ KHÔNG ĐƯỢC LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN MỘT CÁCH HỢP PHÁP BỞI PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH. MỘT VÀI SỰ PHÁN QUYẾT KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ MỘT SỐ SỰ BẢO ĐẢM HOẶC ĐIỀU KIỆN HOẶC GIỚI HẠN HOẶC SỰ LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI MẤT MÁT HOẶC THIỆT HẠI GÂY RA BỞI SỰ CẨU THẢ, VI PHẠM HỢP ĐỒNG HOẶC VI PHẠM CÁC ĐIỀU KHOẢN NGẦM HIỂU, HOẶC CÁC THIỆT HẠI NGẪU NHIÊN HOẶC HẬU QUẢ KÉO THEO. DO VẬY, CHỈ CÁC GIỚI HẠN HỢP PHÁP THEO QUYỀN PHÁN XÉT CỦA BẠN SẼ ÁP DỤNG CHO BẠN VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA CHÚNG TÔI SẼ BỊ GIỚI HẠN ĐẾN MỨC TỐI ĐA ĐƯỢC PHÉP THEO PHÁP LUẬT.

14.2 BẠN TUYỆT ĐỐI HIỂU VÀ ĐỒNG Ý RẰNG VIỆC BẠN SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ LÀ SỰ MẠO HIỂM ĐỘC NHẤT CỦA BẠN VÀ RẰNG CÁC DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP “NHƯ VẬY” VÀ “NHƯ SẴN CÓ.”

14.3 ĐẶC BIỆT, VIETANSOFT, CÁC CÔNG TY CON VÀ LIÊN KẾT CỦA MÌNH, VÀ NHỮNG NGƯỜI CẤP PHÉP CỦA MÌNH KHÔNG MÔ TẢ HOẶC BẢO ĐẢM VỚI BẠN RẰNG:

(A) VIỆC SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ CỦA BẠN SẼ THỎA MÃN CÁC ĐÒI HỎI CỦA BẠN,

(B) VIỆC SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ CỦA BẠN SẼ KHÔNG ĐỨT QUÃNG, ĐÚNG GIỜ, BẢO ĐẢM HOẶC KHÔNG CÓ LỖI,

(C) BẤT KỲ THÔNG TIN NÀO ĐƯỢC BẠN LẤY ĐƯỢC NHƯ LÀ KẾT QUẢ CỦA VIỆC BẠN SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ SẼ CHÍNH XÁC HOẶC ĐÁNG TIN CẬY, VÀ

(D) VIỆC CÁC KHUYẾT ĐIỂM TRONG HOẠT ĐỘNG HOẶC CHỨC NĂNG CỦA BẤT KỲ PHẦN MỀM NÀO ĐƯỢC CUNG CẤP CHO BẠN NHƯ LÀ MỘT PHẦN CỦA DỊCH VỤ SẼ ĐƯỢC SỬA LẠI CHO ĐÚNG.

14.4 BẤT KỲ TÀI LIỆU NÀO ĐƯỢC TẢI XUỐNG HOẶC LẤY ĐƯỢC THÔNG QUA VIỆC SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI SỰ SUY XÉT VÀ MẠO HIỂM CỦA RIÊNG BẠN VÀ RẰNG BẠN SẼ CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỘC NHẤT CHO BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO ĐẾN HỆ THỐNG MÁY TÍNH CỦA BẠN HOẶC THIẾT BỊ KHÁC HOẶC MẤT MÁT DỮ LIỆU MÀ LÀ KẾT QUẢ CỦA VIỆC TẢI XUỐNG BẤT KỲ TÀI LIỆU NÀO NHƯ VẬY.

14.5 KHÔNG LỜI KHUYÊN HOẶC THÔNG TIN, BẤT KỂ BẰNG MIỆNG HOẶC VĂN BẢN, ĐƯỢC BẠN LẤY ĐƯỢC TỪ VIETANSOFT HOẶC THÔNG QUA HOẶC TỪ CÁC DỊCH VỤ SẼ TẠO RA BẤT KỲ SỰ BẢO ĐẢM NÀO MÀ KHÔNG ĐƯỢC NÓI RÕ TRONG CÁC ĐIỀU KHOẢN.

14.6 VIETANSOFT RÕ RỆT CHỐI BỎ THÊM TẤT CẢ CÁC SỰ BẢO ĐẢM VÀ ĐIỀU KIỆN DƯỚI BẤT KỲ DẠNG NÀO, BẤT KỂ NÓI RÕ HAY NGẦM HIỂU.

15. SỰ GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

15.1 PHẢI CHỊU TOÀN THỂ ĐIỀU KHOẢN TRONG ĐOẠN 14.1 BÊN TRÊN, BẠN TUYỆT ĐỐI HIỂU VÀ ĐỒNG Ý RẰNG VIETANSOFT, CÁC CÔNG TY CON VÀ LIÊN KẾT CỦA MÌNH, VÀ NHỮNG NGƯỜI CẤP PHÉP CỦA MÌNH SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỚI BẠN VỀ:

(A) BẤT KỲ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, HẬU QUẢ ĐẶC BIỆT HOẶC ĐỂ LÀM MẪU NÀO MÀ BẠN CÓ THỂ GÁNH CHỊU, BẤT KỂ ĐƯỢC GÂY RA THEO BẤT KỲ LÝ THUYẾT NÀO VỀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ.

(B) BẤT KỲ MẤT MÁT HAY THIỆT HẠI MÀ CÓ THỂ GÁNH CHỊU BỞI BẠN, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG CHỈ GIỚI HẠN VỚI MẤT MÁT HOẶC THIỆT HẠI NHƯ LÀ KẾT QUẢ CỦA:

(I) BẤT KỲ SỰ TRÔNG CẬY NÀO ĐƯỢC BẠN ĐẶT LÊN KẾT VÀO SỰ HOÀN CHỈNH, CHÍNH XÁC HOẶC SỰ TỒN TẠI CỦA BẤT KỲ QUẢNG CÁO NÀO, HOẶC NHƯ LÀ KẾT QUẢ CỦA BẤT KỲ MỐI QUAN HỆ HOẶC GIAO DỊCH NÀO GIỮA BẠN VÀ BẤT KỲ KHÁCH HÀNG QUẢNG CÁO HOẶC NHÀ TÀI TRỢ NÀO MÀ QUẢNG CÁO CỦA HỌ XUẤT HIỆN TRÊN CÁC DỊCH VỤ;

(II) BẤT KỲ SỰ THAY ĐỔI NÀO MÀ VIETANSOFT THỰC HIỆN ĐỐI VỚI CÁC DỊCH VỤ, HOẶC ĐỐI VỚI BẤT KỲ SỰ CHẤM DỨT VĨNH VIỄN HOẶC TẠM THỜI NÀO TRONG VIỆC CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ (HOẶC BẤT KỲ TÍNH NĂNG NÀO BÊN TRONG CÁC DỊCH VỤ);

(III) SỰ XÓA, HỎNG, HOẶC THẤT BẠI TRONG VIỆC LƯU TRỮ BẤT KỲ NỘI DUNG VÀ DỮ LIỆU TRUYỀN THÔNG NÀO KHÁC ĐƯỢC DUY TRÌ HOẶC CHUYỂN GIAO BỞI HOẶC THÔNG QUA VIỆC SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ CỦA BẠN; (III) SỰ THẤT BẠI CỦA BẠN TRONG VIỆC CUNG CẤP CHO VIETANSOFT THÔNG TIN TÀI KHOẢN CHÍNH XÁC;

(IV) SỰ THẤT BẠI CỦA BẠN TRONG VIỆC GIỮ CÁC CHI TIẾT MẬT KHẨU HOẶC TÀI KHOẢN CỦA BẠN BẢO ĐẢM VÀ BÍ MẬT;

15.2 CÁC GIỚI HẠN TRÊN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA VIETANSOFT ĐỐI VỚI BẠN TRONG ĐOẠN 15.1 BÊN TRÊN SẼ ÁP DỤNG BẤT KỂ VIETANSOFT CÓ HAY KHÔNG ĐƯỢC TƯ VẤN HOẶC NÊN NHẬN THỨC ĐƯỢC VỀ KHẢ NĂNG BẤT KỲ MẤT MÁT NÀO NHƯ VẬY NẢY SINH.

16. Các chính sách bản quyền và nhãn hiệu thương mại

Bản quyền và nhãn hiệu thương mại dựa trên quy định của pháp luật.

17. Các quảng cáo

17.1 Một vài dịch vụ được hỗ trợ bởi thu nhập quảng cáo và có thể hiển thị các quảng cáo và xúc tiến thương mại. Những quảng cáo này có thể được nhắm mục tiêu đến nội dung thông tin chứa trên Các dịch vụ, các truy vấn được đưa ra thông qua Các dịch vụ hoặc thông tin khác.

17.2 Thái độ, chế độ và phạm vi của quảng cáo bởi vietansoft trên Các dịch vụ phải chịu thay đổi mà không có thông báo cụ thể đến bạn.

17.3 Vì lẽ vietansoft trao cho bạn quyền truy cập đến và sử dụng Các dịch vụ, bạn đồng ý rằng vietansoft có thể đặt quảng cáo như vậy trên Các dịch vụ.

18. Nội dung khác

18.1 Các dịch vụ có thể bao gồm các siêu liên kết đến các trang web hoặc nội dung hoặc tài nguyên khác. vietansoft có thể không có sự kiểm soát nào với bất kỳ trang web hoặc tài nguyên nào được cung cấp bởi các công ty hoặc người khác ngoài vietansoft.

18.2 Bạn công nhận và đồng ý rằng vietansoft không chịu trách nhiệm cho sự sẵn có của bất kỳ trang web hoặc tài nguyên ngoại lai nào như vậy, và không xác nhận chất lượng bất kỳ quảng cáo, hàng hóa hoặc tài nguyên khác trên hoặc sẵn có từ các trang web hoặc tài nguyên như vậy.

18.3 Bạn công nhận và đồng ý rằng vietansoft không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ mất mát hoặc thiệt hại nào bạn có thể gánh chịu như là kết quả của sự sẵn có của các trang web hoặc tài nguyên ngoại lai đó, hoặc như là kết quả của bất kỳ sự tin cậy nào được bạn đặt lên vào sự hoàn chỉnh, chính xác hoặc sự tồn tại của bất kỳ quảng cáo, hàng hóa hoặc tài nguyên khác trên, hoặc sẵn có từ, các trang web hoặc tài nguyên như vậy.

19. Những sự thay đổi cho Các điều khoản

19.1 Thỉnh thoảng vietansoft có thể thực hiện các thay đổi cho Các điều khoản Chung hoặc Các điều khoản Thêm. Khi Những thay đổi này được thực hiện, và bất kỳ Các điều khoản Thêm mới nào sẽ được làm cho sẵn có đối với bạn từ bên trong, hoặc thông qua, Các dịch vụ bị ảnh hưởng.

19.2 Bạn hiểu và đồng ý rằng nếu bạn sử dụng Các dịch vụ sau ngày mà Các điều khoản Chung hoặc Các điều khoản Thêm đã thay đổi, vietansoft sẽ coi việc sử dụng của bạn như là sự chấp nhận Các điều khoản Chung hoặc Các điều khoản Thêm đã cập nhật.

20. Các điều khoản pháp lý chung

20.1 Thỉnh thoảng khi bạn sử dụng Các dịch vụ, bạn có thể (như là kết quả hoặc thông qua việc sử dụng Các dịch vụ của bạn) sử dụng một dịch vụ hoặc tải xuống một phần mềm, hoặc mua hàng hóa, mà được cung cấp bởi một người hoặc công ty khác. Việc sử dụng Những dịch vụ, phần mềm hoặc hàng hóa khác này của bạn có thể chịu các điều khoản riêng biệt giữa bạn và công ty hoặc người liên quan. Nếu vậy, Các điều khoản không ảnh hưởng mối quan hệ pháp lý của bạn với Những công ty hoặc cá nhân khác này.

20.2 Các điều khoản thiết lập toàn bộ thỏa thuận pháp lý giữa bạn và vietansoft và chi phối việc sử dụng Các dịch vụ của bạn (nhưng loại trừ bất kỳ dịch vụ nào mà vietansoft có thể cung cấp cho bạn theo một thỏa thuận bằng văn bản riêng biệt), và hoàn toàn thay thế bất kỳ thỏa thuận nào trước đó giữa bạn và vietansoft liên quan đến Các dịch vụ.

20.3 Bạn đồng ý rằng vietansoft có thể cung cấp cho bạn các thông báo, bao gồm Những cái liên quan đến các thay đổi cho Các điều khoản, bằng email, thư thường, hoặc các bài đăng trên Các dịch vụ.

20.4 Bạn đồng ý rằng nếu vietansoft không sử dụng hoặc bảo đảm hiệu lực bất kỳ quyền hoặc sự bồi thường pháp lý nào có chứa trong Các điều khoản (hoặc cái mà vietansoft hưởng lợi theo bất kỳ luật hiện hành nào), điều này sẽ không được xem là một sự từ bỏ chính thức các quyền của vietansoft và rằng Những quyền hoặc sự bồi thường đó sẽ vẫn sẵn có đối với vietansoft.

20.5 Nếu bất kỳ tòa án luật nào, có quyền phán xét để quyết định vấn đề này, ra lệnh rằng bất kỳ điều khoản nào trong Các điều khoản này là vô hiệu, thì điều khoản đó sẽ bị gỡ bỏ khỏi Các điều khoản mà không có ảnh hưởng đến phần còn lại của Các điều khoản. Các điều khoản còn lại của Các điều khoản sẽ tiếp tục hữu hiệu và có thể bảo đảm thi hành được.

20.6 Bạn công nhận và đồng ý rằng mỗi thành viên của nhóm của các công ty mà vietansoft là công ty mẹ sẽ là bên hưởng lợi thứ ba đối với Các điều khoản và rằng các công ty khác như vậy sẽ được trao quyền trực tiếp bảo đảm thi hành, và dựa trên, bất kỳ điều khoản nào của Các điều khoản mà ban một lợi ích (hoặc các quyền có lợi) cho họ. Ngoài điều này ra, không người hoặc công ty nào khác sẽ là bên hưởng lợi thứ ba đối với Các điều khoản.

20.7 Các điều khoản, và mối quan hệ của bạn với vietansoft theo Các điều khoản, sẽ được chi phối bởi pháp luật mà không kể đến sự xung đột của nó với các điều khoản pháp luật.

Ghi chú: Các điều khoản trên đây dành cho vietansoft, các công ty con, các chủ thể pháp lý liên kết và người sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

B. ĐIỀU KHOẢN THÊM

1. Khi bạn sử dụng dịch vụ của vietansoft, bạn đồng ý và hiểu rằng bạn đã chấp nhận (A) Các điều khoản chung và (B) Các điều khoản thêm cho từng dịch vụ.

2. Điều khoản về: Lưu địa chỉ web

3. Điều khoản về: Trao đổi logo

3. Điều khoản về: Trao đổi liên kết

4. Điều khoản về: RK

5. Điều khoản về mã nhúng lưu

6. Điều khoản về: vChat

Ghi chú: Bạn có thể xem thêm phần hướng dẫn sử dụng tại đây.